Jak legalnie sprzedawać kartki? Działalność nierejestrowa w praktyce

Działalność nierejestrowa spędza sen z powiek! Przez ostatnie tygodnie na różnego rodzaju grupach Facebook’owych oraz forach internetowych regularnie spotyka się zapytania osób, które nie wiedzą co wolno, a czego nie wolno w związku ze zmianami dla przedsiębiorców, które weszły w życie 30 kwietnia 2018 roku, a zwłaszcza w kontekście pojawienia się działalności nierejestrowej. Dotyczy to w szczególności (ale oczywiście nie tylko) drobnego handlu oraz lokalnych twórców – rękodzielników, którzy jeszcze nie mają działalności gospodarczej (i nie mieli jej przez ostatnie 5 lat z małym wyjątkiem, o którym napiszę w dalszej części artykułu), a dotychczas albo nie sprzedawali swoich prac, albo też robili to na innych zasadach (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło). 

Dlaczego piszę o działalności nierejestrowej?

Konstytucja Biznesu, bo o niej jest tu mowa, jest to pakiet ustaw przyjętych przez rząd, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Pakiet ten  daje możliwość legalnej sprzedaży swoich usług osobom, których skala działania jest bardzo mała, a dokładniej – których miesięczny przychód nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku jest to próg 1050,00 zł). Zapraszam Cię do lektury najważniejszych kwestii związanych z Konstytucją Biznesu =)

Pragnę zaznaczyć, iż nie mam wykształcenia prawniczego i nie mam wiedzy o każdym szczególe dotyczącym prawa, jakie weszło w życie 30 kwietnia br, a jedynie dla własnego bezpieczeństwa i komfortu chcę orientować się w aktualnych przepisach i jeśli dzięki temu, co już wiem inne osoby mogą z tej wiedzy skorzystać – to myślę, że warto się nią podzielić =)

Aby zapewnić rzetelność tego artykułu w wielu miejscach informuję o źródle, z którego skorzystałam przy sięganiu po wiedzę. Artykuł ten będzie w miarę upływu czasu ewoluował – jeśli tylko pojawią się oficjalne wiążące informacje, będą one dodawane. W dużym skrócie tytuł artykułu odnosi się do kartek i działalności scrapbookingowej, lecz przepisy nowego prawa mają zastosowanie do wszelkich innych branż, z wyłączeniem branż, które wymagają uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.

O Konstytucji Biznesu słów kilka

W skład pakietu „Konstytucji Biznesu” wchodzi pięć ustaw:
– ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
– ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
– ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
– ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
(Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii: www.mpit.gov.pl).

Najważniejszą ustawą jest Prawo przedsiębiorców – ustawa ta zastępuje ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku i na tejże ustawie skupię się w artykule najbardziej. Znalazły się w niej zasady, które będą obowiązywały urzędy podczas rozpatrywania spraw z udziałam firm, m.in.:
co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń);
doniemanie uczciwości przedsiębiorcy (przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, a wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy);
przyjazna interpretacja przepisów (niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy);
zasada proporcjonalności (urząd nie ma prawa nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń).
(Źródło: Ministerstwo Finansów: www.mf.gov.pl).

WAŻNE: Przedsiębiorca to osoba zarówno, która prowadzi dzialność gospodarczą, jak i osoba, która prowadzi działalność nierejestrową.

Prawo przedsiębiorców wprowadza dwie najważniejsze zmiany:
– działalność nierejestrową,
– ulgę na start.

Działalność nierejestrowa – co wolno, a czego nie

Przede wszystkim na początku należy pamiętać, że mówimy o działalności nierejestrowej, a nie działalności nierejestrowanej. I o ile działalność nierejestrowa polega właśnie na tym, że się jej nie rejestruje, o tyle poprawna nazwa wprowadzonego rozwiązania to właśnie działalność nierejestrowa i warto mieć taką wiedzę.

Podstawowa przesłanka, dla której wprowadzono takie rozwiążanie to trudność we wskazaniu granicy, po przekroczeniu której pewne działania powinny mieć formę działalności gospodarczej ze wszystkimi obowiązkami wynikającymi z jej prowadzenia (głównie mowa jest tu o płacenie składek ZUS).  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wymienia jako przykład głównie działania takie jak udzielanie korepetycji czy drobny handel. W związku z tym drobna działalność zarobkowa, która spełnia ogólne cechy działalności gospodarczej (tzn. taka, która jest wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły oraz posiada charakter zorganizowany) może być prowadzona w sposób wolny, bez konieczności dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, i wiążących się z tym konsekwencji.
(Źródło: KONSTYTUCJA BIZNESU i inne zmiany prawne dla firm, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, kwiecień 2018 r.)

 

Czy ja też mogę?

KTO ZATEM MOŻE SKORZYSTAĆ Z DZIAŁALNOŚCI NIEREJESTROWEJ?

Działalność nierejestrowa to rozwiązanie dla osób, które:

1. w ramach działalności nie osiągają przychodów miesięcznie przekraczających 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie w 2018 r. jest to kwota 1050,00 zł).

2. w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej*, przy czym działalność nierejestrową mogą wykonywać osoby, które w okresie między 30 kwietnia 2017 roku a 29 kwietnia 2018 roku nie były wpisane do CEIDG lub których wpis został wykreślony przed 30 kwietnia 2017 roku, nawet jeżeli w okresie pomiędzy 30 kwietnia 2013 r. a 29 kwietnia 2017 roku wykonywały działalność gospodarczą.
(Źródło: KONSTYTUCJA BIZNESU i inne zmiany prawne dla firm, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, kwiecień 2018 r.)

*Tak naprawdę zatem aby prowadzić działalność nierejestrową, nie można było wykonywać działalności gospodarczej przez ostatni rok przed wprowadzeniem nowych przepisów.

WAŻNE: Wszędzie jest mowa o przychodzie granicznym 1050,00 zł miesięcznie, natomiast póki co nie ma informacji odnośnie tego jakie koszty możemy odliczyć, co pomniejszy nasz podatek do zapłaty.
W dokumencie “KONSTYTUCJA BIZNESU i inne zmiany prawne dla firm” jest następująca informacja:
“MASZ MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NIEREJESTROWEJ OD PRZYCHODÓ Z TEGO TYTUŁU.”
Jesto to bardzo dobra informacja, natomiast póki co Ministerstwo nie wydało żadnych szczegółowych wytycznych odnoszących się do kosztów, jakie możemy odliczyć. WIęc radzę Ci radzę zbierać wszelkie rachunki i faktury za zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do prowadzenia Twojej działalności nierejestowej – a nuż się przydadzą =)

 

Działalność nierejestrowa –  jak ją rozliczać

CZY MUSZĘ WYSTAWIAĆ RACHUNKI PROWADZĄC DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWĄ?

Osoba prowadząca działalność nierejestrową jest co do zasady zwolniona z obowiązku wystawiania fakury / rachunku. Musi to uczynić jedynie, gdy otrzyma takie żądanie (może je otrzymać w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w któym dostarczono towar lub usługę).

Rachunek lub faktura powinny zawierać:
– datę wystawienia,
– kolejny numer,
– imię/imiona i nazwisko/nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług i ich adresy,
– nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
– miarę / ilość / liczbę dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
– cenę jednostkową towaru lub usługi,
– kwotę należności ogołem.
(Źródło: KONSTYTUCJA BIZNESU i inne zmiany prawne dla firm, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, kwiecień 2018 r.)

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTORWA – PRZYCHÓD CZY DOCHÓD?

Prowadząc działalność nierejestrową musisz pamiętać, że przychody uzyskane z tytułu sprzedaży towarów lub usług podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Oznacza to, że należy rozliczyć je w zeznaniu rocznym PIT (przychody z innych źródeł).
WAŻNE: Nie trzeba odporowadzać zaliczek na podatek dochodowy.
(Źródło: KONSTYTUCJA BIZNESU i inne zmiany prawne dla firm, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, kwiecień 2018 r.)

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWA – JAKIE MAM OBOWIĄZKI?

Prowadząc działalność nierejestrową, pomimo sporej dawki wolności, przedsiębiorca ma też szereg obowiązków. Należą do nich:
– obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży,
– obowiązek przestrzegania praw konsumenta,
– obowiązek wystawiania rachunków lub faktur na żądanie kupującego,
– obowiązek rozliczania przychodów z działalności nierejestrowej w PIT,
– obowiązek złożenia wniosku o wpis do CEIDG w przypadku przekroczenia miesięcznego progu przychodu, który wynosi 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w 2018 roku 1050,00 zł – w ciągu 7 dni od momentu wystąpienia przekroczenia.

 

Więcej informacji na temat działalności nierejestrowej znajdziesz na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów.

Bezpośredni link –> Konstytucja Biznesu. Wolność gospodarcza w praktyce

Zachęcam CIebie także do korzystania z oficjalnych źródeł wiedzy na temat aktualnego prawa – taki źródłem w przypadku działalności nierejestrowej jest niewątpliwie Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a także Twój Urząd Skarbowy (możesz pytać o wszystko bez obaw, natomiast polecam pytać w formie pisemnej, aby mieć odpowiedzi na Twoje pytania także w tej formie).

 

Ulga na start – dla kogo jest przewidziana?

Wiele osób zastanawiających się nad tym czy powinny założyć swój biznes obawia się obowiązków z tym związanych – głównie kosztów, jakie należy ponosić mając założoną działalność gospodarczą (składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne). Pomimo mniejszego ZUSu przez pierwsze 2 lata, dla biznesów, które dopiero raczkują lub są w fazie testów, koszty rzędu 500 zł miesięcznie, gdy przychód często nie występuje, okazywały się zbyt duże. Mając to na uwadze, dobrotliwy rząd wprowadził ulgę na start, która oznacza brak obowiązku odprowadzania składkek na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy. Piszę nieco z przekąsem, ponieważ bardzo głośno mówi się o uldze na start, jakby co najmniej oznaczała brak jakichkolwiek kosztów a dodatkowo zapewniała inne przywileje.

ULGA NA START – KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Ulga na start przewidziana jest w zasadzie dla wszystkich, oprócz:
– osób, które wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy, jeśli czynności wchodzące w zakres działalności były wykonywane przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzonym.
Oznacza to, że osoba zatrudniona na jakąkolwiek umowę u swojego pracodawcy w wyżej określonym okresie, chcąc świadczyć mu usługi tego samego typy z ramienia działalności gospodarczej, nie może skorzystać z ulgi ubezpieczeń społecznych.
– osób, które w ciągu ostatnicj 60 miesięcy były wpisane do CEIDG.
(Źródło: KONSTYTUCJA BIZNESU i inne zmiany prawne dla firm, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, kwiecień 2018 r.)

 

Czy ulga na start rzeczywiście się opłaca?

ULGA NA START A UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Korzystając z ulgi na start można jedynie dobrowolnie zrezygnować z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 319,94 zł (w roku 2018) jest nadal obowiązkowa. Ulga na start dotyczy więc kwoty 199,34 zł (w roku 2018). Oczywiście dobre i to. Natomiast pamiętaj, że nie odprowadzając składek na ubezpieczenia społeczne, nie podlegasz tym ubezpieczeniom.

Zawieszenie działalności nie powoduje przerwania biegu 6-miesięcznej ulgi, w związku z tym zakładając działalność gospodarczą i zawieszając ną w pierwszych miesiącach, bez względu na to jak długo działalność będzie zawieszona, po upływie 6 miesięcy od momentu założenia działalności, ulga kończy swój bieg.

WAŻNE: Opłaca się założyć działalność począwszy od 2. dnia miesiąca, ponieważ wtedy miesiąc ten nie będzie wliczany do 6-miesięcznego okresu ulgi (liczony będzie dopiero kolejny pełen miesiąc).

Po wykorzystaniu ulgi na start nadal przysługuje tzw. “mały ZUS” czyli składki w obniżonej wysokości przez kolejne 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej.

WAŻNE [update 28.08.2018 r.]
Ze strony MPiT:
“W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi zawierania umów z przedsiębiorcami korzystającymi z tzw. ulgi na start, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wyjaśniają, że zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start.”
Źródło: https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/zasady-korzystania-z-ulgi-na-start/

Ze strony ZUS:
“Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że umowa agencyjna, umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług, do której  zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, może być uznana co do zasady jako wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem że:
– jej przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności,
– osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej.
W takim przypadku umowy cywilnoprawne zawarte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowią odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
Zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start, o ile spełnione są ww. warunki.”
Źródło: http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/0/ulga-na-start-zawsze-bez-skladek/1826497

Działalność nierejestrowa – Twoje pytania

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące działalności nierejestrowej w branży scrapbookingowej – napisz do mnie na adres: kontakt@eunikajedynak.pl.

Otrzymywane pytania i odpowiedzi na nie będą opublikowane w tej części artykułu.

A tymczasem – udanego tworzenia i rozwijania Twojego biznesu scrapbookingowego!
Pozdrawiam,
EJ

 

Wasze pytania i odpowiedzi

Czy mogę wystawiać faktury? Co z numerem NIP?

Tak, prowadząc działalność nierejestrową można wystawiać faktury – a nawet trzeba w przypadku żądania kupującego. Mówi o tym poradnik Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, który wielokrotnie przytaczam w tym artykule.

Osoba prowadząca działalność nierejestrową jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o podatku od towarów i usług (chodzi o roczne kwoty przychodów, które sięgają 150 000 zł rocznie – ust. 1 lub proporcjonalności tejże kwoty, w przypadku działalności rozpoczętej w trakcie roku – ust. 9 ). Istnieją jednak branże, których nie obejmuje zwolnienie – wymienione są w artykule 113 ww. ustawy (m.in. osoby świadczące usługi jubilerskie, prawnicze lub doradcze).

Faktura powinna zawierać:
– datę wystawienia,
– numer kolejny,
– imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
– nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
– miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
– cenę jednostkową towaru lub usługi,
– kwotę należności ogółem.

Nie ma potrzeby umieszczania numeru NIP na fakturze – nie da się go umieścić zwłaszcza wtedy, gdy go nie posiadamy =)

Natomiast nie będąc podatnikiem VAT wystawia się fakturę bez VAT.

 

Źródła:
– Portal Konstytucja Biznesu: https://konstytucjabiznesu.biz/jak-wystawic-fakture-vat-prowadzac-dzialalnosc-nieewidencjonowana,
– Poradnik przedsiębiorcy: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-jest-dzialalnosc-nierejestrowana-co-mowi-o-niej-ustawa/2

16 komentarzy

 • Eunika a jak to jest z prowadzeniem warsztatów rękodzielniczych np w ramach animacji w hotelach i szkołach? Można coś takiego prowadzić na nierejestrowej działalności? Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na to pytanie. .

  Reply
 • mała uwaga do zdania
  “Wszędzie jest mowa o przychodzie granicznym 1050,00 zł miesięcznie, natomiast póki co nie ma informacji odnośnie tego jakie koszty mogą pomniejszyć nasz przychód.”
  Otóż żadne koszty nie mogą pomniejszyć przychodu. Koszty mogą pomniejszyć tylko dochód.
  Przychód – to jest to co wpływa do naszej kasy. Przychód pomniejszony o koszty, to dochód (zysk).
  W różnych rodzajach działalności różnie się liczy podatek. Czasami jest to procent od przychodu (wtedy nie ma potrzeby rejestrowania kosztów, bo nie wpływają one na wysokośc podatku). A czasami podatek jest procentem od dochodu (wtedy od przychodu odejmujemy koszty i od tego liczymy podatek).
  Pozdrawiam 🙂

  Reply
  • Dziękuję Ci za tę cenną uwagę! Poprawiłam już treść, rzeczywiście ten fragment powinien dotyczyć jedynie wpływu ewentualnego odliczenia kosztów na podatek, a nie przychód, bo ten jest nie do ruszenia =)
   Pozdrawiam ciepło! <3

   Reply
 • Cześć! Sprzedaję kartki na dwóch platformach rękodzieła, które każą płacić sobie prowizję od sprzedanego przedmiotu. Nie posiadam zarejestrowanej działalności, mam uproszczoną ewidencję z każdego miesiąca sprzedaży na tych platformach. Jednak nie wiem, którą kwotę mam w nim rejestrować – tą, która wpływa na moje konto (już pomniejszoną przez platformę o prowizję) czy kwotę, którą wpłacił na konto platformy klient? Pozdrawiam 🙂

  Reply
  • Cześć! W ustawie jest mowa o przychodzie należnym. Podobnie jakbyś prowadziła działalność gospodarczą, to przychodem byłby przelew od właściciela platformy, zatem i tutaj to, co otrzymujesz na konto jest Twoim przychodem 🙂 Tylko podręcznik opracowany przez Ministerstwo uczula, że chodzi p rzychód należny, czyli powinien on zostać ujęty w miesiącu, za który się należy, a nie w miesiącu, w którym wpływa na konto. Pozdrawiam ciepło! 🙂

   Reply
 • Witam, czy przy działalnosci nierejestrowej można nazwać firmę np ,,ABC Serwis Jan Kowalski” czy musi być wyłącznie imię i nazwisko czyli Jan Kowalski?

  Reply
  • Działalności nierejestrowej się nie zakłada, więc tak naprawdę – nie nazywa. Czy chodzi o nazwę, która ma widnieć np. na wystawianym rachunku? :>

   Reply
 • Tak naprawdę więcej będzie dopiero wiadomo, jak będą jakieś wyroki sądów co do tej działalności nierejestrowej (albo chociaż interpretacje us). Czyli na cudzych błędach “nauczą się” inni.

  Reply
  • A masz na myśli jakieś konkretne sytuacje? Wydaje mi się, że jeśli osoby działają zgodnie z tym, co jest zapisane w oficjalnym dokumencie Ministerstwa Finansów, to wszystko powinno być w porządku?

   Reply
 • Eunika cześć 🙂 a powiedz mi kochana, tak z ciekawości pytam, jaki % VATu jest jeśli sprzedajemy kartki,boxy czy też inne rzeczy np.bukiety z róż kanzashi albo jak np.czasem szyję kosmetyczki??

  Reply
  • Cześć! Jeśli chodzi o szczegóły stawek VAT, najlepiej poradź się księgowej. Ja nie planuję być na VAT więc nie zagłębiałam się w konkretne produkty, ale wydaje mi się, że wszelkie Twoje prace mogą być podciągnięte pod rękodzieło artystyczne. A opłaca Ci się być na VAT ? :>

   Reply
 • Czy będąc na urlopie macierzyńskim /wychowawczym można dorabiać na działalnościności nierejestrowej?

  Reply
  • Cześć! Z moich informacji wynika, że nie ma żadnych obostrzeń jeśli chodzi o dorabianie na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim. Pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie wyklucza możliwości podjęcia dodatkowej, o ile ta praca nie będzie wiązała się z niemożnością sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W ustawach dotychczas obowiązujących nie ma informacji o działalności nierejestrowej, bo takiej wcześniej nie było, ale należy traktować ją jako formę dorabiania/ podjęcia dodatkowej pracy. Bezwzględnie oczywiście nie można prowadzić działalności nierejestrowej na chorobowym.

   Reply
 • Cześć, wiesz może jak to wygląda w przypadku sprzedaży rękodzieła za granicę na portalach typu Etsy? Czy to też może wchodzić w działalność nierejestrową?

  Reply
  • Cześć, przy sprzedaży nierejestrowej możesz mieć różne źródła przychodu – nigdzie nie jest napisane, że muszą pochodzić tylko z Polski, zatem Etsy jak najbardziej wchodzi w grę. Natomiast do przychodu wlicza się to, co wpływa na Twoje konto, a więc kwota za sprzedaną pracę + za przesyłkę (jeśli przesyłki są za granicę, to dość szybko ta kwota się powiększa, choć realnie Ty musiałaś za przesyłkę zapłacić i nie jest to Twój zarobek). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Etsy, polecam grupę na Facebooku “Sklep na Etsy” – jeśli jeszcze w niej nie jesteś 😉 Tam można uzyskać bardzo wiele informacji już bardziej szczegółowych. Pozdrawiam Cię serdecznie! =)

   Reply

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *